يکشنبه - 2018 فوريه 25 - 10 جمادي الثاني 1439 - 6 اسفند 1396
Delicious facebook Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره خروجی XML خروجی متنی خروجی PDF
کد خبر : 195072
تاریخ انتشار : 22 دی 1394 9:42
تعداد مشاهدات : 130

مدرسه علمیه حضرت فاطمه الزهراء(س)

آثار و پیامدهای کمفروشی (تطفیف) در جامعه از منظر قرآن

کم فروشی، عبارت است از کمگذاری، کمدهی، کمنگری و ادای ناقص حقوق مردم.کمفروشی از جمله گناهان کبیره است و خداوند وعدهی عذاب به کم-فروشان داده است. کمفروشی آثار اخروی و دنیوی زیانبار و هلاکتکنندهای دارد، کمفروشی اگر در جامعهای رخ دهد، باعث سلب اعتماد عمومی و فساد اقتصادی در آن جامعه میشود.این تحقیق در صدد «بررسی آثار و پیامدهای کم-فروشی (تطفیف) در جامعه از منظر قرآن کریم» که به روش کتابخانهای و تحلیل نظری و مراجعه به گزارههای دینی، تفسیری و جامعهشناسی انجام گرفته است. یافتههای تحقیق این است که از دیدگاه مفسران کمفروشی ابعاد و مصادیق وسیعی دارد و فقط در کیل و وزن خلاصه نمیشود، بلکه در عبادات، کار و مسئولیتها و معاملات رخ میدهد. کمفروشی به ظاهر گناه کوچکی است، اما دریغ! که گناهی است که فرد و جامعه را میسوزاند همانطور که برای قوم شعیب (علیه السلام) اتفاق افتاد. بر طبق آیات و روایات نقطهی شروع دوری از کمفروشی ایمان به خدا، به پا داشتن نماز و داشتن تقوا است. خداوند در قرآن آیاتی را به طور ویژه به تصویر کشیده تا انسانها را از کمفروشی دور و به حیات طیبه برساند. در تحقیق حاضر سعی شده با تعریفی مجمل در مورد کمفروشی، مصادیق و ریشه آن بیان شده وهمچنین آثار و راهکارهای دوری از کمفروشی مورد بررسی قرار گیرد.

کم فروشی، عبارت است از کم­گذاری، کم­دهی، کم­نگری و ادای ناقص حقوق مردم.کم­فروشی از جمله گناهان کبیره است و خداوند وعده­ی عذاب به کم­فروشان داده است. کم­فروشی آثار اخروی و دنیوی زیان­بار و هلاکت­کننده­ای دارد، کم­فروشی اگر در جامعه­ای رخ دهد، باعث سلب اعتماد عمومی و فساد اقتصادی در آن جامعه می­شود.این تحقیق در صدد «بررسی آثار و پیامدهای کم­فروشی (تطفیف) در جامعه از منظر قرآن کریم» که به روش کتابخانه­ای و تحلیل نظری و مراجعه به گزاره­های دینی، تفسیری و جامعه­شناسی انجام گرفته است. یافته­های تحقیق این است که از دیدگاه مفسران کم­فروشی ابعاد و مصادیق وسیعی دارد و فقط در کیل و وزن خلاصه نمی­شود، بلکه در عبادات، کار و مسئولیت­ها و معاملات رخ می­دهد. کم­فروشی به ظاهر گناه کوچکی است، اما دریغ! که گناهی است که فرد و جامعه را می­سوزاند همان­طور که برای قوم شعیب (علیه السلام) اتفاق افتاد. بر طبق آیات و روایات نقطه­ی شروع دوری از کم­فروشی ایمان به خدا، به پا داشتن نماز و داشتن تقوا است. خداوند در قرآن آیاتی را به طور ویژه به تصویر کشیده تا انسان­ها را از کم­فروشی دور و به حیات طیبه برساند. در تحقیق حاضر سعی شده با تعریفی مجمل در مورد کم­فروشی، مصادیق و ریشه آن بیان شده وهمچنین آثار و راهکارهای دوری از کم­فروشی مورد بررسی قرار گیرد.


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :