دوشنبه - 2018 اکتبر 22 - 12 صفر 1440 - 30 مهر 1397
Delicious facebook Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره خروجی XML خروجی متنی خروجی PDF
کد خبر : 199106
تاریخ انتشار : 31 شهریور 1395 12:51
تعداد بازدید : 203

تحقیق پایانی- مدرسه علمیه امام حسن مجتبی (ع)

قاطعیت توأم بامدارا در مدیریت اسلامی از دیدگاه امام علی علیه السلام

موضوع اخلاقی قاطعیت و مدارا،در علوم مختلف اخلاقی،سیاسی،اجتماعی و...قابل تأمل است که در این نوشتار با رویکرد قرآنی و روایی ودر صورت لزوم تاریخی به آن پرداخته شده است. اﺟـﺮاي دﺳﺘﻮرات اﺳﻼﻣﯽ در اﺑﻌﺎد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ.

 

عنوان اثر

سال دفاع

نام و نام خانوادگی طلبه

نام و نام خانوادگی استاد راهنما

نام و نام خانوادگی استاد داور

واژگان کلیدی

قاطعیت توأم بامدارا در مدیریت اسلامی از دیدگاه امام علی علیه السلام

1395

طاهره لطیفیان

طاهره لطیفی

طوبی شاکری

ﺗﻌﺎدل، ﻣﺪارا، ﻗﺎﻃﻌﯿﺖ، ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ، ﻗﺮآن، ﺣﺪﯾﺚ

چکــیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــده

موضوع اخلاقی قاطعیت و مدارا،در علوم مختلف اخلاقی،سیاسی،اجتماعی و...قابل تأمل است که در این نوشتار با رویکرد قرآنی و روایی ودر صورت لزوم تاریخی به آن پرداخته شده است. اﺟـﺮاي دﺳﺘﻮرات اﺳﻼﻣﯽ در اﺑﻌﺎد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻌـﺎدل ﻫﻤـﻪ ﺟﺎﻧﺒـﻪاز ﺿﺮورﯾﺎت ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ و مدیریت اسلامی ﺑﻮده و آﻧﭽﻪ در ﻧﺤﻮه اﻋﻤﺎل مدیرﯿﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺿﺮوري ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﺪ، ﺣﻔـﻆﺗﻌﺎدل ﺑﯿﻦ ﻣﺪارا و ﻗﺎﻃﻌﯿﺖ اﺳﺖ. ﻣﺪارا ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺗﺤﻤﻞ و ﻣﻼﯾﻤـﺖ ﺑـﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔـﺎن و ﻗﺎﻃﻌﯿـﺖ، ﺑـﻪ ﻣﻌﻨـﺎىواﮐﻨﺶ ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ و ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﺗﺨﻠـﻒ و اﺟـﺮاي ﻗـﺎﻧﻮن ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻗـﺪرتِ ﻣـﺸﺮوع، ﺑـﺪونﺳﺎزﺷﮑﺎري،در ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻘﻖ ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.ﺣﻔﻆ ﺗﻌﺎدل ﺑﯿﻦ ﻣـﺪارا و ﻗﺎﻃﻌﯿـﺖ، از ﻋﻮاﻣـﻞ اﺳـﺘﺤﮑﺎم وﺑﻘﺎي مدیریت اﺳﻼﻣﯽ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﮔﺴﺘﺮش اﺳﻼم ناب محمدی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﺪاراي ﻣﻄﻠﻖ ﺑﺎ ﺑﺎﻃـﻞ اﻣـﺮي ﻏﯿـﺮﻋﻘﻼﻧﯽ اﺳﺖ و در اﺳﻼم از ﻣﺪاﻫﻨﻪ و ﺳﺎزش ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﻧﻬﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺮرﺳﯽ ﺿـﺮورت اﯾـﻦ ﺗﻌـﺎدل در مدیریت اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﺪارا و ﻗﺎﻃﻌﯿﺖ و ﻣﺼﺎدﯾﻖ آن از ﻧﻈﺮ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ و رواﯾﺎت ﻣﻌـﺼﻮﻣﯿﻦﻋﻠﯿﻬﻢ اﻟﺴﻼم ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ که دراین نوشتاربه آن پرداخته شده است. ﻣﺪارا در ﻣﺘﻮن اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﻣﺼﺎدﯾﻘﯽ ﻫﻤﭽﻮن رﻓﻖ، ﺻﻔﺢ، ﻟﯿﻦ،ﺣـﺴﻦ ﺧﻠـﻖ و ﻗﺎﻃﻌﯿﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻣﺼﺪاق ﻫﺎﯾﺶ ﻧﻈﯿﺮ ﺷﺪت، غیظ، ﻏﻠﻈﺖ و ﺧﺸﻮﻧﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ. ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺒﯿـﯿﻦ ﻣـﺪاراو ﻗﺎﻃﻌﯿﺖ و ﻣﺮز آﻧﻬﺎ، ﺑﺮاي ﻓﻬﻢ اﻟﮕﻮي ﺗﻌﺎدل ﻣﺪارا و ﻗﺎﻃﻌﯿﺖ در مدیریت اﺳﻼﻣﯽ،مدیریت اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﻠﯽ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان اﺳﻮه معرفی گردیده است. اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ به روش بنیادی بوده،ازنوع تحلیلی-توصیفی و مطالب به صورت متنی و کتابخانه ای از ادلّه ی اسلامی جمع آوری شده و درسه فصل تنظیم گشته است. ﻣﺒﻨﺎي رﻓﺘﺎر در ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳـﻼﻣﯽ ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﻣـﺪارا اﺳـﺖ، ﺗـﺎوﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﭼﺎره اي ﺟﺰ ﺷﺪت ﻋﻤﻞ ﻧﺒﺎﺷﺪ. ﻫﺮﮔﺎه ﮐﻪ ﺗﺨﻠﻔﯽ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد و اﻋﺘﻘﺎدات و ﺣﻘﻮق ﻣـﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و اﺳﻼم در ﻣﻌﺮض ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺪارا و ﺳﺎزش ﺿـﻌﻒ و زﺑـﻮﻧﯽ ﺗﻠﻘـﯽ ﺷـﻮد، ﻗﺎﻃﻌﯿـﺖ ﻣـﻼك ﻋﻤـﻞ خواهدبود.اﯾﻦ ﺧﻂ ﻣﺸﯽ مدبرانه، ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﻟﮕﻮي ﺗﻌﺎدل ﻣﯿﺎن ﻣـﺪارا و ﻗﺎﻃﻌﯿـﺖ در مدیریت اﺳـﻼﻣﯽو سیرۀ اهل بیت علیهم السلام ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ

 


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :