پنج شنبه - 2019 ژانوِيه 17 - 11 جمادي الاول 1440 - 27 دي 1397
Delicious facebook Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره خروجی XML خروجی متنی خروجی PDF
کد خبر : 188517
تاریخ انتشار : 18 مرداد 1395 10:16
تعداد بازدید : 170

تحقیق پایانی-مدرسه علمیه حضرت حجت(عج)

تحقیق پایانی با موضوع شگردهای دشمن دررویارویی با اهداف جامعه اسلامی

بانک جامع تحقیقات پایانی (پایان نامه سطح دو (کارشناسی)) طلاب حوزه علمیه خواهران استان تهران مدرسه علمیه حضرت حجت(عج) عنوان اثر سال دفاع نام و نام خانوادگی طلبه نام و نام خانوادگی استاد راهنما نام و نام خانوادگی استاد داور واژگان کلیدی شگردهای دشمن دررویارویی با اهداف جامعه اسلامی اردیبهشت 1393 مریم اریسیان سرکارخانم چمن سرا حجت الاسلام آقای اصولی

بانک جامع تحقیقات پایانی (پایان نامه سطح دو (کارشناسی)) طلاب حوزه علمیه خواهران استان تهران

مدرسه علمیه حضرت حجت(عج)

عنوان اثر

سال دفاع

نام و نام خانوادگی طلبه

نام و نام خانوادگی استاد راهنما

نام و نام خانوادگی استاد داور

واژگان کلیدی

 

شگردهای دشمن دررویارویی با اهداف

جامعه اسلامی

 

 

اردیبهشت 1393

 

 

مریم اریسیان

 

سرکارخانم چمن سرا

 

 

حجت الاسلام آقای اصولی

 

 

 

دشمن، دشمن شناسی ، جامعه اس می،شگردهای دشمن

چکــیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــده

 

در این جستار مفهوم دشمن ،شگردها و نقشش در مقابله و برانهدازی جامعهه اسه می بررسهی شده است .جامعه اس می مطروحه ، جامعه ای است مبتنی بر آرمانها ، کماالت و تعالیم الههی. خصیصه الهی و نجات بخش دین اس م منجر به بروز عکس العمل شیاطین مستکبرودشهمنان قدیمی دین خدا گردیده . ازاین رو جامعه اس می همواره در معرض خطر حملهه دشهمنان بهه اساس و اهداف اصلی جامعه اس می قرار دارد .اساس و هدف اصلی وصول به مرتبه قرب الههی ومتعاقبا ایجاد مدینه فاضله آرمانگرا و کمال جو می باشد . با شناخت این اههداف نقطهه تقابهل جامعه و دشمن واضح می گردد . این تقابل همان برخورد آرمانگرایی بها سهلطه طلبهی دشهمن است . شاخص ترین انواع و گونه دشمنان یهودیان ، مسیحیان و مشرکان می باشهند . بررسهی این گروهها به عنوان دشمنان خارجی سیاسی وشگردهایشان مطلوب اصلی ایهن تحقیهق بهوده است . این شگردها در قالب سیاسی ،راه اندازی جنه نهرم و روانهی و ...، فرهنگهی بها تهه اجم فرهنگی ، نظامی به شکل جن سخت واقتصادی با ایجاد تحریم عنوان می شود . عدم شناحت این موارد موجب ضربه پذیری اهداف عالیه جامعه اس می ونهایتا بحران آن مهی گهردد . فلهذا لزوم شناخت ماهیت دشمن و شگردهایش اصلی غیر قابل انکار می باشد .بها شهناخت کیسهتی وچیستی دشمن به روشهای مقابله با آن دست می یابیم .مهمترین روش مقابله بصیرت و عهدم غفلت می باشد .بنابر ماهیت سیاسی ایهن مجموعهه ،در تحقیهق مهذکور بها روش توصهیفی بهه گردآوری اط عات به روش اسنادی پرداخته شده است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :